Realitní slovník

Smlouva o budoucí smlouvě kupní (na budoucí převod vlastnictví nemovitosti)

Písemný závazek smluvních stran uzavřít do určitého termínu kupní smlouvu k předmětu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní nesmí chybět identifikační údaje všech smluvních stran, přesně specifikovaná nemovitost nebo nemovitosti, výše kupní ceny předmětného nemovitého majetku, způsob její úhrady, termín uzavření řádné kupní smlouvy a případné sankce pro smluvní strany v případě nedodržení svých závazků vyplývajících z takovéto smlouvy. Klientům doporučujeme, aby si námi jakožto nezávislým zprostředkovatelem nechali takovou smlouvu vypracovat, aby doslova pro pár korun za vyhotovení takovéto smlouvy nebyli oklamáni nebo podvedeni.

Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti

Písemný dvojstranný právní úkon, mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k nemovitosti na příslušném Katastrálním úřadu. Kupní smlouva musí mít vždy písemnou podobu a jedná se o nejběžnější způsob převodu vlastnického práva k nemovitosti. Zákazníkům doporučujeme, aby byli velmi obezřetní zejména při právním servisu souvisejícím s koupí nebo prodejem nemovitého majetku. Dobrá a kvalitní kupní smlouva totiž staví všechny její účastníky do pozice rovnocenných partnerů, kde nikdo není zvýhodněn na úkor toho druhého. Opodstatněnost tohoto pravidla vám pomůže předejít různým komplikacím při prodeji či koupi nemovitosti. Tímto způsobem snížíte riziko, které vám může velice ztrpčit život…(v lepších případech se jedná o přerušené katastrální řízení, v těch horších jde o finanční podvody nebo podvody s nemovitostmi) Všem zákazníkům, kteří prodávají či kupují nemovitost, zajistíme individuální vypracování kupní smlouvy, které nejlépe vystihuje jejich konkrétní případ, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a jeho podání na příslušném úřadu.

Nájemní smlouva

Je smlouva, na jejímž základě vzniká nájem např. bytu, domu, garáže, obchodního prostoru, budovy atd. Ikdyž vytvoření takovéto smlouvy na počátku vypadá zdánlivě jednoduše a nevinně, případné nejasnosti a nesrovnalosti ve smlouvě mohou vést až k soudnímu sporu. Zde proto rovněž doporučujeme nepodcenovat situaci a vypracovat kvalitní smlouvu.

Darovací smlouva

Je dvojstranný právní vztah, který vzniká souhlasným projevem vůle smluvních stran, tj dárce a obdarovaného. Darovací smlouvou dárce něco bezúplatně přenechává či přislíbí obdarovanému a obdarovaný tento dar nebo příslib příjímá. Dárcem může býti jen vlastník daru. V případě, že je dar ve spoluvlastnictví, musí s darováním souhlasit všichni vlastníci.

Zástavní smlouva

Je smlouva, která představuje jeden ze zdrojů zabezpečení pohledávky ve prospěch věřitele (např. poskytnutí hypotečního úvěru na koupi nemovitosti bankou – zástavním věřitelem). Zástavní právo k nemovitostem vzniká zápisem vkladu práva k nemovitosti.

Terminologie

Katastrální úřad

Katastr nemovitostí je databáze združující všechny nemovitosti na území ČR a popisující jejich práva k nim.

Katastrální mapa

Je mapa území ČR, která zobrazuje všechny nemovitosti v katastrálním území s vyznačením čísla nemovitosti a druhu pozemku. Snímek z katastrální mapy je možné získat na příslušné správě katastrálního úřadu. Také je možné, tyto informace získávat prostřednictvím internetu a dálkového přístupu do katastru.

List vlastnictví

Také jako zkratka LV je základním dokladem, který prokazuje vlastnické právo k nemovitosti. List vlastnictvý (originál) je uložen na příslušné správě katastrálního úřadu dle místní příslušnosti. Katastrální úřad je na vyžádání a za správní poplatek povinnen vyhotovit ověřený výpis listu vlastnictví žadateli.

Plomba

Plomba o změně práva k nemovitosti.Katastrální úřad je povinnen nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy mu byla doručena listiny na jejíchž základě má býti provedena změna vlastnického práva, vyznačit plombu o změně práva k nemovitosti.

Geometrický plán GP

Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou jejich rozdělením nebo sloučením a vyjadřuje stav nemovitostí před nebo po změně s uvedením nynějších a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů. Geometrický plán se vyhotovuje zejména na rozdělení či sloučení nemovitostí, úpravu hranice nemovitostí, určení vlastnických práv k nemovitostem, obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí, zaměření stavby pro potřebu vydání kolaudačního rozhodnutí, zaměření rozestavěné stavby, přiznání práva k části nemovitosti – vyznačení věcného břemene. Geometrický plán mohou vyhotovit jen fyzické a právnické osoby, které mají způsobilost vykonávat geodetické a kartografické práce.

Výlučné vlastnictví

Je vlastnictví jednou osobou.

Spoluvlastnictví

Vlastnicky právní vztah vícero osob k té jisté věci. Spoluvlastnictví rozlišujeme na: – podílové = každý spoluvlastník má vlastní určený podíl na vlastnickém právu ke společné věci, který vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví k dané věci. – bezpodílové SJM = vzniká na základě sňatku a nemovitosti nabyté po dni sňatku manželi se zapisují v podílu 1/1 do listu vlastnictví. V určitých případech je možné formou notářského zápisu zúžit bezpodílové vlastnictví manželů a nabýt nemovitost do výlučného vlastnictví či spoluvlastnictví jednoho z manželů.

Věcné břemeno

Věcná břemena jsou věcně právní omezenívlastnického práva k nemovitému majetku, které spočívají v tom, že vlastník nemovitosti zatížené věcným břemenemje v prospěch někoho povinný: a) něco trpět – např. umožnit přechod přes svůj pozemek b) něčeho se zdržet – např. nevysadit vysoké stromy v blízkosti oken sousedního domu c) něco konat – např. odemykat bránu v určitém časovém období

Zástavní právo

Je jedním z institutů působících na dlužníka, aby uhradil věřiteli svůj dluh řádně a včas tím, že zástavního věřitele opravňuje uspokojit pohledávku z předmětu zástavního práva jestliže pohledávka není řádně a včas splněná.

Znalecký posudek

Je posudek vyhotovený soudním znalcem z oboru stavebnictví, odvětví ocenování nemovitostí, ve kterém se stanovuje úřední cena nemovitosti.

Milí klienti,
věříme, že vám tento realitní slovník pomůže při nakládání s nemovitostmi a budeme velmi rádi. když našimi službami oslovíme i vás, kteří právě čtete tyto řádky a doufáme, že se přidáte k dalším spokojeným klientům, kteří vědí, že našim prvořadým cílem je získání si důvěry klienta na základě seriozního, profesionálního a korektního přístupu.

Vaše Tuzemská realitní

Uvažujete o prodeji?

Stačí málo a můžeme se do toho pustit

 

  1. Emailem, telefonicky či osobně si vzájemně sdělíme bližší podrobnosti.
  2. Zjistíme, zda Vám vyhovuje naše strategie.
  3. Zjistíme, zda jsme si vzájemně sympatičtí.
  4. Dojde-li ke vzájemné shodě, pustíme se do toho.

Tel. +420 727 898 283