Realitní poradna

Předmět prodeje

Předmětem může být jakákoliv nemovitá věc, tj. byt, nebytový prostor, pozemek, garáž, spoluvlastnický podíl na nemovitosti, nebo též družstevní podíl v bytovém družstvu.

Číst více

Předkupní právo

Komplikuje prodej společných cest a garážových stání u bytových domů, kde může být až několik desítek spoluvlastníků.

Číst více

Forma vlastnictví nemovitosti

Výlučné vlastnictví či společné jmění manželů či spoluvlastnictví. Důležité je vědět, zda nemovitost prodáváte sám/sama nebo s dalšími osobami, jaký je tedy druh vlastnictví ve vztahu k prodávané nemovitosti.

Číst více

Pronájem bytu

Chcete-li pronajmout byt, měli byste si dát pozor, kolik je platba za nájem a kolik za jednotlivé služby a co může být ve službách zahrnuto.

Číst více

Pronájem domu

Chcete-li pronajmout dům, nezapomeňte na zvýšené sledování technického stavu domu během nájmu.

Číst více

Pronájem pozemku

Chcete-li pronajmout pozemek nebo jste ho už Vy nebo Vaši předci pronajali, například zemědělcům, věnujte zvýšenou pozornost nájemní nebo pachtovní smlouvě.

Číst více

Družstevní byt

Při prodeji družstevního bytu se neprodává byt jako takový, neb tento je ve vlastnictví družstva, ale převádí se práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu, včetně práva k nájmu daného bytu.

Číst více

Občanský průkaz

Stává se, že v době podpisu smluv má někdo z účastníků již neplatný OP a čeká na nový. 

Číst více

Omezení na nemovitosti

Omezením se myslí zejména věcná břemena a služebnosti, zástavní či předkupní práva, zákaz zcizení a/nebo zatížení, nájem, podnájem, apod.

Číst více

Zákaz zcizení a zatížení

Jedná se o možné omezení na nemovitosti, zjistitelné z výpisu z listu vlastnictví.

Číst více

Zástavní právo smluvní

Jedná se o možné omezení na nemovitosti, zjistitelné z výpisu z listu vlastnictví. 

Číst více

Zástavní právo exekutorské

Jedná se o možné omezení na nemovitosti, zjistitelné z výpisu z listu vlastnictví.

Číst více

Věcná břemena

Dohledejte smlouvy o věcných břemenech, mnohdy jde o velmi staré záležitosti.

Stavební dokumentace

Zákon říká, že vlastník je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby její ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.

Číst více

Vady na nemovitosti

Prodávající ze zákona odpovídá za vady nemovitosti po dobu 5 let od prodeje,

Číst více

Průkaz energetické náročnosti budov

Jedná se o dokument, kterým je zhodnocena budova z hlediska spotřeb energií a posuzuje náklady potřebné na provoz budovy.

Číst více

Ochranné pásmo

Majitel nemovitosti by měl vědět, zda mu přes pozemek nevedou inženýrské sítě, na které se vztahuje ochranné pásmo.

Číst více

Budovy součásti pozemků

Stává se, že jsou na pozemcích prodávaných domů stavby, které nejsou součástí pozemku a na listu vlastnictví je uvedeno Neznámý vlastník, adresa neznámá.

Číst více

Neevidovaná stavba

Stává se, že jsou na prodávaných nemovitostech (typicky u prodeje rodinných domů) též stavby, které mají více než 25m² a nejsou zakresleny a zaevidovány v katastru nemovitostí.

Číst více

Studna

Je-li na pozemku studna, připravte si k ní dokumenty. Povolení studny, a pokud se voda pije, test kvality vody. Pokud povolení nemáte, záleží, v jakém roce byla studna vybudována. Podle toho se odvíjí, zda bude třeba ji legalizovat.

Hranice pozemků a staveb

Po digitalizaci se mohlo prokázat, že hranice budov či pozemků jsou jinak, než se majitel domnívá.

Číst více

Přístupová cesta

Stává se, že přístupová cesta patří někomu jinému.

Číst více

Prodej části pozemku

Při dělení či scelování pozemků je nutné mít vyhotovený geometrický plán a vyřízený souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků.

Vynětí z půdního fondu

Je-li předmětem prodeje pozemek určený k zástavbě a má li na listu vlastnictví uvedeno Zemědělský půdní fond, kupec bude muset zažádat o vynětí z půdního fondu.

Kupec a nabytí vlastnictví

Výlučné vlastnictví či společné jmění manželů či spoluvlastnictví?

Číst více

Nabývací titul

Bude zapotřebí při přípravě smluvní dokumentace a především, je-li Váš dům už starší tak k prověření všech vlastnických práv k souvisejícím nemovitostem.

LV čili list vlastnictví

Aktuální výpis vlastnictví z katastrálního úřadu je při prodeji zapotřebí.

Číst více

Odhad ceny nemovitosti

Bude–li kupec financovat koupi hypotékou a bude–li kupovanou nemovitostí ručit, musí majitel nemovitosti počítat s návštěvou odhadce.

Bankovní účet

Prodávající by měl mít účet u banky a sdělit číslo účtu, na které může být poukázána kupní cena.

Hotovost

Pokud by prodávající neměl bankovní účet, je možné kupní cenu hradit v krajních případech i v hotovosti, ovšem dle příslušných zákonných ustanovení mohou denní hotovostní transakce činit pouze 270 000,- Kč.

Úhrada kupní ceny

Zásadním bodem, jak z pohledu kupující strany, tak z pohledu strany prodávající, je výše kupní ceny, termín a způsob její úhrady.

Číst více

Advokátní, notářská úschova kupní ceny

Pro vyšší právní jistotu je vhodné celou kupní cenu složit do doby řádného převodu vlastnického práva a změny v katastru nemovitostí do advokátní nebo notářské úschovy

Číst více

Zápis do katastru nemovitostí

Společně s kupní smlouvou, případně svěřeneckou smlouvou, podepisuje kupující a prodávající i návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí

Číst více

Předání nemovitosti

Standardně dochází k předání nemovitosti až po provedení vkladu vlastnictví do katastru, nicméně kupující a prodávající se mohou dohodnout, že k předání nemovitosti dojde i dříve (např. těsně po podpisu kupní smlouvy apod.).

Číst více

Klíče

Zdá se to jako banalita, ale často se při předání nemovitosti stává, že si majitel uvědomí, že má klíče ještě tetička, sestra nebo někdo jiný. Má pak další zbytečnou cestu kvůli jedněm klíčům.

Přepis vody, elektřiny, plynu

Stavy měřidel by měly být vždy zaznamenány v předávacím protokolu a kupující a prodávající by se měli dohodnout, kdo provede přepis služeb na nového majitele.

Číst více

Daň z nabytí nemovitosti

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. 

Číst více

Daň z příjmu

Hradí prodávající za předpokladu, že – zjednodušeně řečeno – prodal nemovitost za více než koupil a doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhne 10 let. 

Číst více

Daň z nemovitých věcí

Pro úhradu daně je rozhodující, kdo nemovitost vlastnil k prvnímu lednu daného roku – ten podává daňové přiznání pro daný rok (dopředu).

Správa a účetnictví bytového domu

Informovat kupce kvůli převodu například tepla, teplé a studené vody, fondu oprav a dalších položek.

SVJ čili Společenství vlastníků jednotek

Předat kupci kontakty na členy výboru. Zajistit od potvrzení o bezdlužnosti vůči SVJ.

Úklid společných prostor v bytovém domě

Informovat kupce, zda bude muset uklízet sám nebo je za to někdo placen.

Inkaso, výše jednotlivých položek

Kupci se často ptají na výši inkasa a následně tyto informace budou zapotřebí při přepisu energií.

Fond oprav

Zjistěte, kolik platíte do fondu oprav a kolik je tam naspořeno. Kupce to může zajímat v rámci inkasa a případných rekonstrukcí bytového domu.

Návody a záruční listy k zařízením

Kotel, bojler a další spotřebiče. Předat při předání nemovitosti.

Odhlášení internetu…

Odhlášení internetu, kabelové televize, zrušení pojištění domu, bytu a domácnosti. Zajišťuje si prodávající jakožto bývalý majitel.

Přihlášení nového trvalého pobytu

Zajišťuje si kupující jakožto nový majitel na příslušném městském či obecním úřadě.

Odhlášení trvalého pobytu, sídla firmy či jiných osob zapsaných na nemovitosti

Je mít smluvně ošetřeno odhlášení všech osob či subjektů hlášených na adrese původního vlastníka, aby se předešlo případným následným právním komplikacím.

Přehlášení rozhlasu, televize

Zajišťuje si kupující jakožto nový majitel na poště (SIPO).

Vývoz jímky

Je li jímka plná, měl by si majitel svůj obsah nechat vyvézt.

Před focením uklidit (home staging)

Zdá se to být samozřejmé, ale praxe ukazuje, že tomu tak není. Nepořádek je velmi negativní vjem pro získání dobrého dojmu a ten je důležitý při rozhodování o koupi. S úpravou bytu před prodejem tzv. home staging, Vám rádi pomůžeme.

Před prohlídkou uklidit, vyvětrat, provonět

Zdá se to být samozřejmé, ale praxe ukazuje, že tomu tak není. Nepořádek a zápach jsou velmi negativní vjemy pro získání dobrého dojmu a ten je důležitý při rozhodování o koupi.

Uvažujete o prodeji?

Stačí málo a můžeme se do toho pustit

 

  1. Emailem, telefonicky či osobně si vzájemně sdělíme bližší podrobnosti.
  2. Zjistíme, zda Vám vyhovuje naše strategie.
  3. Zjistíme, zda jsme si vzájemně sympatičtí.
  4. Dojde-li ke vzájemné shodě, pustíme se do toho.

Tel. +420 727 898 283