Předmět prodeje

Předmětem může být jakákoliv nemovitá věc, tj. byt, nebytový prostor, pozemek, garáž, spoluvlastnický podíl na nemovitosti, nebo též družstevní podíl v bytovém družstvu.

Přesná identifikace nemovitosti dle údajů v katastru nemovitostí je nezbytností. Někdy je vedle hlavní nemovitosti (např. byt) převáděna i další nemovitost, funkčně spojena s nemovitostí hlavní (např. garáž, přístupové cesty, zahrada apod.) nebo podíl na společných prostorách bytového domu apod. Proto je vhodné se ujistit, co vše má být předmětem prodeje, aby nedošlo k tomu, že se na kupujícího převede jen část nemovitostí.

Veškeré podstatné informace pro správnou specifikaci nemovitosti lze zjistit z aktuálního LV čili listu vlastnictví. Lze jej získat na katastrálním úřadě, na poště či úřadě se službou Czechpoint nebo prostřednictvím advokátní kanceláře, která si LV vyžádá prostřednictvím placeného dálkového přístupu do katastru nemovitostí. 1 strana výpisu listu vlastnictví stojí 50 Kč.

Předkupní právo

Komplikuje prodej společných cest a garážových stání u bytových domů, kde může být až několik desítek spoluvlastníků. Předkupní právo vzniká ze zákona všem spoluvlastníkům k prodávanému podílu na nemovitosti. Spoluvlastník, který chce svůj podíl na nemovitosti prodat, musí nejprve nemovitost (svůj podíl na nemovitosti) nabídnout ostatním spoluvlastníkům a ti mají až 90 dní na vyjádření zda předkupní právo uplatní či nikoli. Případně si může prodávající spoluvlastník od ostatních spoluvlastníků nechat podepsat prohlášení o neuplatnění předkupního práva, kterým se předem ostatní spoluvlastníci zjednodušeně řečeno „vzdají“ svého předkupního práva a není potřeba čekat 90 dní na jejich vyjádření.

Forma vlastnictví nemovitosti

Výlučné vlastnictví či společné jmění manželů či spoluvlastnictví. Důležité je vědět, zda nemovitost prodáváte sám/sama nebo s dalšími osobami, jaký je tedy druh vlastnictví ve vztahu k prodávané nemovitosti. V úvahu přichází tyto varianty:

 • Jste výlučným vlastníkem nemovitosti a rovněž jste jako výlučný vlastník zapsaný i na listu vlastnictví.
 • Jste na listu vlastnictví zapsaný pouze Vy, jako výlučný vlastník, ale nemovitost jste nabyl/a za trvání manželství – převodní dokumenty uzavírá ta osoba, která je uvedena ve výpisu z listu vlastnictví, ovšem kupní cena z prodeje nemovitosti bude náležet do společného jmění manželů, pokud nemají manželé zúženo nebo vypořádáno společné jmění manželů.
 • Jste na listu vlastnictví zapsaný pouze Vy, jako výlučný vlastník, ale nemovitost jste nabyl/a za trvání manželství a manželé mají zúženo či zrušeno společné jmění manželů – převodní dokumenty uzavírá vždy ta osoba, která je uvedena ve výpisu z listu vlastnictví, a ve vztahu ke kupní ceně bude vždy potřeba se řídit dle rozhodnutí či dohody o zúžení či vypořádání společného jmění manželů. Proto informaci o zúžení či vypořádání společného jmění sdělte.
 • Na listu vlastnictví jsou jako vlastníci uvedeni manželé (označením „SJM“)- nemovitost je ve společném jmění manželů a veškeré dokumenty týkající se převodu nemovitosti uzavírají oba manželé společně. Prodáváte-li nemovitost, která je ve společném jmění manželů v době, kdy probíhá rozvodové řízení, sdělte tuto skutečnost.
 • Vlastníte podíl na nemovitosti, a tudíž jste spoluvlastníkem nemovitosti – v takovém případě převádíte pouze podíl na nemovitosti, ovšem musíte se náležitě vypořádat se zákonným právem ostatních spoluvlastníků viz. předkupní právo níže.

Družstevní byt

Při prodeji družstevního bytu se neprodává byt jako takový, neb tento je ve vlastnictví družstva, ale převádí se práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu, včetně práva k nájmu daného bytu. Postup je obdobný jako u převodu nemovitosti, jen není potřeba převod evidovat v katastru nemovitostí. Každé bytové družstvo má podmínky převodu družstevního bytu specifikovány odlišně ve stanovách družstva. Stanovy jsou zveřejněny v obchodním rejstříku, nemusíte si je na družstvu vyžádávat. Družstvo uzavírá s členem nájemní smlouvu, jejíž součástí je rozpis nájemného a výše anuitní splátky připadající na bytovou jednotku. Anuita souvisí se zůstatkem nesplaceného dlouhodobého investičního či jiného úvěru, který bytové družstvo čerpalo na výstavbu či revitalizaci bytového domu. Samotní členové družstva se nezadlužují a ani nemusejí bance nic dokládat, jen hradí družstvu měsíční anuitní splátky; zadluženo je samo družstvo. Při převodu členských práv by vždy měl prodávající vyčíslit výši a podmínky splácení anuity a tato výše by se pak měla promítnout do výše kupní ceny za družstevní podíl. Rovněž bude vhodné předem zjistit, za jakých podmínek je možné po splacení anuity převést družstevní byt do osobního vlastnictví.  Některé banky mohou mít pro poskytnutí úvěru na financování koupě družstevního bytu požadavek, že se kupující zaváže byt převést do nějaké doby do osobního vlastnictví.

Občanský průkaz

Stává se, že v době podpisu smluv má někdo z účastníků již neplatný OP a čeká na nový. Místo OP má náhradní doklad, ten ale k podpisu nestačí. Nelze na jeho základě ověřit podpisy. Pokud jsou tedy všude nastaveny určité termíny a někdo si tuto skutečnost neuvědomí, je to velká komplikace. U osob, které nemají trvalé bydliště v ČR nebo se na adrese trvalého bydliště nezdržují, je vhodné uvádět i korespondenční adresu, případně ID datové schránky, kam může katastrální úřad doručit příslušná vyrozumění a rozhodnutí. Pro urychlení komunikace je možné rovněž katastrálnímu úřadu v návrhu na vklad sdělit i emailovou adresu.

Omezení na nemovitosti

Omezením se myslí zejména věcná břemena a služebnosti, zástavní či předkupní práva, zákaz zcizení a/nebo zatížení, nájem, podnájem, apod. Některá omezení jsou patrna z výpisu z listu vlastnictví, některá nikoliv (např. stará věcná břemena, nájem, pacht apod.). Proto doporučujeme (zejména u starých omezení, u nájmu, pachtu apod.) dohledat aktivní smlouvy či tituly na základě kterých bylo omezení zřízeno a nechat před podpisem kupní smlouvy posoudit jejich platnost a účinnost a předložit právníkovi k posouzení. V opačném případě by kupující mohl uplatnit nárok z odpovědnosti za právní vadu či v krajním případě i odstoupit od kupní smlouvy.

Zákaz zcizení a zatížení

Jedná se o možné omezení na nemovitosti, zjistitelné z výpisu z listu vlastnictví. Většinou je toto zatížení zřizováno společně se zástavním právem smluvním ve prospěch banky, která v minulosti poskytla majiteli na koupi nemovitosti úvěr. Znamená to, že bez souhlasu této banky nemůže majitel nemovitost prodat (či darovat) nebo zatížit (dalším) zástavním právem. Před podpisem kupní smlouvy je tedy třeba vyjednat s  bankou podmínky, za kterých banka poskytne souhlas se zcizením, případně (dalším) zatížením ve prospěch kupujícího.  Většinou bývá touto podmínkou jednorázové doplacení zbývající části hypotéky z kupní ceny.

Zástavní právo smluvní

Jedná se o možné omezení na nemovitosti, zjistitelné z výpisu z listu vlastnictví. Je zřízeno v případě, že si majitel na nákup nemovitosti bral hypotéku. Zástavní právo je zřízeno ve prospěch banky, která majiteli hypotéku (úvěr)poskytla. Před podpisem kupní smlouvy je nutné s  bankou vyjednat podmínky, za kterých dojde k výmazu zástavního práva (neb kupující nebude chtít koupit nemovitost, na které vázne zástavní právo). Většinou bývá touto podmínkou jednorázové doplacení zbývající části hypotéky z kupní ceny. Banky většinou na žádost vyčíslí aktuální výši neodplacené hypotéky.

Bude-li kupní cena financována kupujícím (částečně či plně) z úvěru, ve většině případů je podmínkou banky kupujícího zřízení zástavního práva na nemovitosti, která se má kupovat. Tato nemovitosti bude ovšem v době čerpání úvěru pro kupujícího ještě ve vlastnictví prodávajícího, tj. zástavní smlouvu, na základě které se zřídí zástavní právo na nemovitosti ve prospěch úvěrující banky kupujícího, bude podepisovat ještě aktuální majitel nemovitosti. Po převodu vlastnického práva na kupujícího se automaticky zástavcem, tj. osobou povinnou ze zástavy stane kupující.  Není nutno se ničeho obávat, je to standardní postup.

Zástavní právo exekutorské

Jedná se o možné omezení na nemovitosti, zjistitelné z výpisu z listu vlastnictví. Někdy se stává, že nemovitost je zatížena zástavním právem exekutora v případě, že je prodávající zadlužen. V takovém případě je nutné si předem vyžádat souhlas exekutora s prodejem nemovitosti.

Věcná břemena

Dohledejte smlouvy o věcných břemenech, mnohdy jde o velmi staré záležitosti.

Stavební dokumentace

Zákon říká, že vlastník je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby její ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je majitel nemovitosti povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Zákon rovněž stanoví, že při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. K předání stavební dokumentace by tedy mělo dojít při předání nemovitosti, viz následující odstavec „Vady na nemovitosti“.

Vady na nemovitosti

Prodávající ze zákona odpovídá za vady nemovitosti po dobu 5 let od prodeje, a pokud nový vlastník během této smlouvy zjistí, že nemovitost neodpovídá předané dokumentaci či se na nemovitosti vyskytují vady, může se domáhat slevy z kupní ceny či dokonce odstoupit od smlouvy. Pokud si je tedy prodávající vědom nějaké vady, doporučujeme ji předem kupujícímu sdělit, čímž dojde k eliminaci rizika, že kupující bude v budoucnu vady reklamovat.

Průkaz energetické náročnosti budov

Jedná se o dokument, kterým je zhodnocena budova z hlediska spotřeb energií a posuzuje náklady potřebné na provoz budovy. Slouží pro vlastníky domů nebo bytů a dále pro účely koupě či pronájmu budov. Ze zákona musí být už při inzerci nemovitosti, je povinností prodávajícího ho zajistit, jinak hrozí pokuta až 100.000,-Kč. Vyhotoví ho například projektanti a stojí cca 5.000,-Kč. Při prodeji bytu by měl Průkaz vystavit Společenství vlastníků jednotek, případně jej majitel bytu může nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky (dle inkasa).

Ochranné pásmo

Majitel nemovitosti by měl vědět, zda mu přes pozemek nevedou inženýrské sítě, na které se vztahuje ochranné pásmo. To v určité vzdálenosti omezuje způsob využití pozemku. V ochranném pásmu se nesmí nic postavit, zasadit žádné stromy a musí být umožněn přístup pro případ havárie. Tuto informace je vhodné před uzavřením kupní smlouvy sdělit straně kupující.

Budovy součásti pozemků

Stává se, že jsou na pozemcích prodávaných domů stavby, které nejsou součástí pozemku a na listu vlastnictví je uvedeno Neznámý vlastník, adresa neznámá.  Když na to přijde až odhadce úvěrující banky kupce, prodej to zkomplikuje a protáhne, neboť banka neposkytne na dům jako funkční celek s takovou stavbou zástavu a neposkytne tedy peníze, dokud nebude na katastru uveden vlastník. Z toho plyne, že toto je třeba mít vyřešeno před započetím prodeje, je to administrativně a časově náročnější proces.

Neevidovaná stavba

Stává se, že jsou na prodávaných nemovitostech (typicky u prodeje rodinných domů) též stavby, které mají více než 25m² a nejsou zakresleny a zaevidovány v katastru nemovitostí. Jedná se opět o právní vadu, kterou je nutno odstranit před podpisem kupní smlouvy. Ze zkušeností víme, že financující banky se v případě takovýchto v katastru neevidovaných staveb zdráhají poskytnout hypotéku a celý proces financování se tím pak velmi komplikuje. Zde je třeba vyhotovit geometrický plán se zaměřením budovy a společně s pasportem (zjednodušenou dokumentací stavby) potvrzeným místně příslušným stavebním úřadem vložit na katastr a stavbu tzv. „zlegalizovat“. Přibližné náklady s tím spojené je pohybují přibližně kolem 15 000,- Kč. Zde rovněž platí, že toto je třeba mít vyřešeno před započetím prodeje, je to administrativně a časově náročnější proces.

Studna

Je-li na pozemku studna, připravte si k ní dokumenty. Povolení studny, a pokud se voda pije, test kvality vody. Pokud povolení nemáte, záleží, v jakém roce byla studna vybudována. Podle toho se odvíjí, zda bude třeba ji legalizovat.

Hranice pozemků a staveb

Po digitalizaci se mohlo ukázat, že hranice budov či pozemků jsou jinak, než se majitel domnívá. Je to právní vada, která se musí odstranit. Vyřešení může trvat i několik měsíců intenzivní práce a stojí to nemalé peníze. Je tedy třeba mít toto vyřešeno již před samotným prodejem nemovitosti, protože na nemovitosti s právními vadami banka neposkytne financování. Kupec s hotovostí musí být o tomto rovněž informován, čili do doby vyřešení nepodepíše kupní smlouvu a také by mohlo z celého obchodu zbytečně sejít.

Přístupová cesta

Stává se, že přístupová cesta patří někomu jinému. V takovém případě je třeba mít přístup a příjezd ošetřeny věcným břemenem a kupec musí být o této skutečnosti předem informován. Rovněž by měl být informován. Kdo se o cestu stará, ve smyslu údržby a sjízdnosti.

Prodej části pozemku

Při dělení či scelování pozemků je nutné mít vyhotovený geometrický plán a vyřízený souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků.

Vynětí z půdního fondu

Je-li předmětem prodeje pozemek určený k zástavbě a má li na listu vlastnictví uvedeno Zemědělský půdní fond, kupec bude muset zažádat o vynětí z půdního fondu.

Kupec a nabytí vlastnictví

Výlučné vlastnictví či společné jmění manželů či spoluvlastnictví? Důležité je vědět, zda kupec nemovitost nabude sám/sama nebo s dalšími osobami, jaký tedy bude druh vlastnictví ve vztahu ke kupované nemovitosti. V úvahu přichází tyto varianty:

 • Nemovitost nabude jako výlučný vlastník, pokud nemovitost nekupuje za doby trvání manželství nebo pokud ji sice nabývá za trvání manželství, ale má soudně či smluvně zúženo či vypořádáno společné jmění manželů. Pokud má soudně či smluvně vypořádáno společné jmění manželů, tuto informaci ať sdělí. Převodní dokumentaci podepisuje pouze nabyvatel sám.
 • Nemovitost nabude do společného jmění manželů, pokud nemovitost nakupuje v průběhu trvání manželství a nemá zúženo či vypořádáno společné jmění manželů. Pokud se nedohodne jinak, má se za to, že financování nemovitosti je ze společných peněžních prostředků v rámci SJM. Veškeré dokumenty k převodu nemovitosti uzavírají oba manželé.
 • Nemovitost nabude do spoluvlastnictví, pokud nabývá pouze podíl na nemovitosti nebo nemovitost kupuje jako nesezdaní partneři. V takovém případě je potřeba stanovit výši jednotlivých spoluvlastnických podílů a rovněž podíl jednotlivých kupujících na úhradě kupní ceny.

Nabývací titul

Bude zapotřebí při přípravě smluvní dokumentace a hlavně je-li Váš dům starší k prověření všech vlastnických práv k souvisejícím nemovitostem.

LV čili list vlastnictví

Aktuální výpis je při prodeji zapotřebí. Lze jej získat na katastrálním úřadě, na poště s Czechpoint nebo si ho advokát vyjede dálkově přes internet.

Odhad ceny nemovitosti

Bude–li kupec financovat koupi hypotékou a bude – li kupovanou nemovitostí ručit, musí majitel nemovitost počítat s návštěvou odhadce. Řešíte-li dědictví nemovitosti, budete potřebovat ocenění nemovitosti pro notáře. To za Vás může udělat naše realitní kancelář. U realitní kanceláře toto ocenění vychází levněji než u soudního znalce.

Bankovní účet

Prodávající by měl sdělit číslo účtu, na které může být poukázána kupní cena.

Hotovost

Pokud by prodávající neměl bankovní účet, je možné kupní cenu hradit v krajních případech i v hotovosti, ovšem dle příslušných zákonných ustanovení mohou denní hotovostní transakce činit pouze 270 000,- Kč.

Úhrada kupní ceny

Zásadním bodem, jak z pohledu kupující strany, tak z pohledu strany prodávající, je výše kupní ceny, termín a způsob její úhrady. Advokátovi je třeba předem sdělit:

 • Výši dohodnuté kupní ceny, a dále
 • zda bude kupní cena financována plně z vlastních zdrojů strany kupující, či
 • zda bude kupní cena financována plně z hypotéky (prostřednictvím hypotéčního či jiného úvěru), či
 • zda bude kupní cena financována částečně z vlastních zdrojů (v jaké výši?) a částečně z hypotéky (v jaké výši?)

Každá úvěrující banka má různé podmínky pro čerpání úvěru, je proto dobré se předem na tyto podmínky informovat u banky a sdělit je advokátovi, aby se co nejvíce mohli přizpůsobit požadavkům banky, a aby celý proces převodu nemovitosti proběhl hladce.

Advokátní, notářská úschova kupní ceny

Pro vyšší právní jistotu celou kupní cenu složit do doby řádného převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí do advokátní nebo notářské úschovy. Standardní postup je takový, že kupující, případně v součinnosti s jeho bankou složí v určité předem dohodnuté lhůtě kupní cenu do advokátní nebo notářské úschovy na speciální, k tomu zřízený úschovní účet.  Kupní cena zůstává složena v úschově až doby splnění dohodnutých podmínek pro výplatu kupní ceny. Standardně těmito podmínkami bývá provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího v katastru nemovitostí a případně rovněž výmaz všech dřívějších mezení (zástavní právo, zákaz zcizení a zatížení apod.) váznoucích na nemovitosti. Teprve poté vyplatí advokát kupní cenu prodávajícím z úschovy, nedohodnou-li se strany jinak. Úschova se uskuteční na základě tzv. svěřenecké smlouvy neboli smlouvy o úschově, která bude upravovat podmínky pro složení kupní ceny do úschovy a její vyplacení prodávající straně. Návrh svěřenecké smlouvy velice často požadují i úvěrující banky pro prozkoumání podmínek pro schválení úvěru.

Zápis do katastru nemovitostí

Společně s kupní smlouvu, příp. svěřeneckou smlouvu, podepisuje kupující a prodávající i návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí. Návrh společně s jedním vyhotovením kupní smlouvy zůstává v úschově advokáta a ten návrh na katastr standardně (pokud se strany nedohodnou jinak) podává až v okamžiku, kdy eviduje složenou celou kupní cenu na úschovním účtu. Advokát pak rovněž sleduje stav řízení na katastru a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či požadavků ze strany katastru kontaktuje jak kupující, tak prodávající za účelem sjednání nápravy.

Předání nemovitosti

Standardně dochází k předání nemovitosti až po provedení vkladu vlastnictví do katastru, nicméně kupující a prodávající se mohou dohodnout, že k předání nemovitosti dojde i dříve (např. těsně po podpisu kupní smlouvy apod.). K předání nemovitosti je třeba předávací protokol, který bude reflektovat aktuální stav nemovitosti, příslušenství a vybavení nemovitosti, předanou dokumentaci (včetně návodů a záručních listů), počet předaných klíčů, stav měřidel, případně bude popisovat vady na nemovitosti apod.

Je důležité vědět, že okamžikem předání nemovitosti (pokud se strany nedohodnou jinak), přechází současně odpovědnost za případné vzniklé škody na nemovitosti na kupujícího.

Klíče

Zdá se to jako banalita, ale často se při předání nemovitosti stává, že si majitel uvědomí, že má klíče ještě tetička, sestra nebo někdo jiný. Má pak další zbytečnou cestu kvůli jedněm klíčům.

Přepis vody, elektřiny, plynu

Stavy měřidel by měly být vždy zaznamenány v předávacím protokolu a kupující a prodávající by se měli dohodnout, kdo provede přepis služeb na nového majitele. Pokud by došlo k odhlášení, ale nepřihlásil by se nový majitel, vznikl by bezesmluvní stav a dodavatel služeb by mohl odebrat elektroměr či plynoměr a nový majitel by musel nejdříve za několik tisíc udělat revizi a pak teprve by ho opět připojili. Znamenalo by to pro něj úsilí, peníze ale hlavně být relativně dlouho bez energií. U bytů se často stává, že plynoměry a elektroměry nejsou označeny a majitel při přepisu stavu zjistí, že neví, který náleží k jeho bytu. Je dobré to tedy mít zjištěno předem. Prodávající musí mít uhrazeny veškeré poplatky vůči dodavatelům energií, pokud má prodávající neuhrazenou pohledávku za dodávku energií, dodavatel přepis neprovede.

Daň z nabytí nemovitosti

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem k prosinci 2019 nebo později.

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo kdo nabyl vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru, v prosinci 2019 nebo později. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky.

Daň z příjmu

Hradí prodávající za předpokladu, že – zjednodušeně řečeno – prodal nemovitost za více než koupil a doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhne 10 let. Pokud měl prodávající v nemovitosti trvalé bydliště bezprostředně před prodejem (fyzicky v nemovitosti bydlel), tak se tato lhůta zkracuje na 2 roky. Pokud však do 1 roku od přijetí kupní ceny použije prodávající na uspokojení svých bytových potřeb, je od placení daně z příjmu osvobozen. Obdobně platí i pro družstevní byty. Sazba daně činí 15 % z kladného rozdílu mezi částkou, za kterou prodávající nemovitost nabyl a mezi kupní cenou, za kterou nemovitost prodal. Podání daňové přiznání si vyřizuje kupující sám na příslušném finančním úřadě.

Daň z nemovitých věcí

Pro úhradu daně je rozhodující, kdo nemovitost vlastnil k prvnímu lednu daného roku – ten podává daňové přiznání pro daný rok (dopředu).

Správa a účetnictví bytového domu

Informovat kupce kvůli převodu například tepla, teplé a studené vody, fondu oprav a dalších položek.

SVJ čili Společenství vlastníků jednotek

Předat kupci kontakty na členy výboru. Zajistit od potvrzení o bezdlužnosti vůči SVJ.

Úklid společných prostor v bytovém domě

Informovat kupce, zda bude muset uklízet sám nebo je za to někdo placen.

Inkaso, výše jednotlivých položek

Kupci se často ptají na výši inkasa a následně tyto informace budou zapotřebí při přepisu energií.

Fond oprav

Zjistěte, kolik platíte do fondu oprav a kolik je tam naspořeno. Kupce to může zajímat v rámci inkasa a případných rekonstrukcí bytového domu.

Návody a záruční listy k zařízením

Kotel, bojler a další spotřebiče. Předat při předání nemovitosti.

Odhlášení internetu…

Odhlášení internetu, kabelové televize, zrušení pojištění domu, bytu a domácnosti. Zajišťuje si prodávající jakožto bývalý majitel.

Přihlášení nového trvalého pobytu

Zajišťuje si kupující jakožto nový majitel na příslušném městském či obecním úřadě.

Odhlášení trvalého pobytu, sídla firmy či jiných osob zapsaných na nemovitosti

Je mít smluvně ošetřeno odhlášení všech osob či subjektů hlášených na adrese původního vlastníka, aby se předešlo případným následným právním komplikacím.

Přehlášení rozhlasu, televize

Zajišťuje si kupující jakožto nový majitel na poště (SIPO).

Vývoz jímky

Je li jímka plná, měl by si majitel svůj obsah nechat vyvézt.

Před focením uklidit

Zdá se to být samozřejmé, ale praxe ukazuje, že tomu tak není. Nepořádek je velmi negativní vjem pro získání dobrého dojmu a ten je důležitý při rozhodování o koupi.

Před prohlídkou uklidit, vyvětrat, provonět

Zdá se to být samozřejmé, ale praxe ukazuje, že tomu tak není. Nepořádek a zápach jsou velmi negativní vjemy pro získání dobrého dojmu a ten je důležitý při rozhodování o koupi.

Uvažujete o prodeji?

Stačí málo a můžeme se do toho pustit

 

 1. Emailem, telefonicky či osobně si vzájemně sdělíme bližší podrobnosti.
 2. Zjistíme, zda Vám vyhovuje naše strategie.
 3. Zjistíme, zda jsme si vzájemně sympatičtí.
 4. Dojde-li ke vzájemné shodě, pustíme se do toho.

Tel. +420 727 898 283